KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
Balící materiál
Gumičky loom
Hotové náramky
Hotové stuhy na krk
Knoflíčky
Komponenty
Korálky
Nářadí + stojany
Návlekové materiály
Řetízky
Vlastní tvorba
XL baleníReklama:

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č.40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

-       "Prodávající"  je Kateřina Budařová, Dlážděná 206, 27304 Kačice, IČO 01346911

-       "Kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

 

Záruční podmínky:

-      Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem.

-      Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

-      Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím bez zbytečného odkladu prohlédnout a zkontrolovat. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně, e-mailem, nebo telefonicky a to do třech dnů od převzetí zboží.

-      V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

-      Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující.

 

Vyřízení reklamace:

-      Reklamace se uplatňují na e-mailu koralkyprotvorilky@seznam.cz, nebo po telefonické dohodě na tel.č. 777854446

-      Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

-      V případě zaslání zboží do servisu na opravu je nutné, aby bylo zboží důkladně zabaleno nebo zasláno v originálním obalu. Náklady na dopravu zboží do servisu hradí kupující.

-      Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko naúčtuje kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu.

-      Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

-      Záruka se nevztahuje na části a součásti, které podléhají běžnému opotřebení.

 

Závěrečná ustanovení:

-      V případě jakékoliv reklamace kupující prodávajícího informuje o uplatnění reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

-      Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.ledna 2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

14260 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!